การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทยสำหรับคนตาบอด

ธรรม จตุนาม : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทยสำหรับคนตาบอด อาจารย์ผู้ควบคุม : มณเทียร บุญตัน, MA., วันทนีย์ พันธชาติ, อ.ม., 147 หน้า ISBN 974-04-1719-1 บทคัดย่อ หนังสือเสียงระบบเดซี่เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับคนพิการทางสายตา และผู้มีปัญหาในการอ่านด้วยตนเอง ประเทศไทยได้เริ่มผลิตบริการคนตาบอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ปรับแก้และเขียนสคริปต์ให้กับโปรแกรมอ่านจอภาพจอส์ (JAWS) เพื่อให้อ่านปุ่มคำสั่งในโปรแกรมซิกทูน่าได้ (2) ทดลองผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทย โดยคนตาบอด (3) ทดลองเปลี่ยนพจนานุกรมเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงภาษาไทยในโปรแกรมอ่านหนังสือเสียงเพลย์แบ็ค 2000 (4) สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือเสียงระบบเดซีและ (5) สำรวจความพึงพอใจในการใช้คำสั่ง ในโปรแกรมและเครื่องอ่านหนังสือเสียงระบบเดซี ขั้นตอนการศึกษาวิจัยประกอบด้วย (1)ปรับแก้และเขียนสคริปต์ให้กับโปรแกรมอ่านจอภาพจอส์ (JAWS) (2) ทดลองผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทย โดยใช้หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 บันทึกด้วยโปรแกรมซิกทูนารุ่นที่ 3 (3) … Read more

สภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา

ดุษณี ดีหนอ : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อเรื่อง : สภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุม : สุมาลี ดีจงกิจ, Ph.D., วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล, วท.ม., จิตประภา ศรีอ่อน, Ph.D., 134 หน้า. ISBN 974-04-0910-5 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจชนิดของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้กับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา ศึกษาสภาพการใช้งานและปัญหาจากการใช้เทคโนโลยี รวมถึงศึกษาความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูประจำชั้น ครูพิเศษ และครูฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน จำนวน 73 คน และนักเรียนพิการทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 90 คน จากโรงเรียนโสตศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร (กทม) โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร … Read more

การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

จันทิรา เลิศจรัสอร่ามดี : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ผู้ควบคุม : ฉลอง บุญญานันต์, Ph.D. , สุจิตรา ติกวัฒนานนท์, M.A . , อรุณี ลิ้มมณี , MSW., 353 หน้า ISBN 974-04-1691-8 บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์นี้แสดงผลการวิจัย เรื่องการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ปัญหา อุปสรรค และสาเหตุ ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนร่วม ผลการวิจัยการศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในชั้นเรียนปกติ พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะมีกระบวนการเรียนการสอน คือ ครูจะใช้แผนการสอนปกติที่จัดเตรียมสำหรับนักเรียนทั่วไป แต่จะเพิ่มวิธีการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนต่างๆเข้าไปในกระบวนการศึกษาปกติ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีบริการสนับสนุนช่วยเหลือจากครูสอนเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เข้ามาช่วยเหลือระบบในชั้นเรียนปกติ อย่างไรก็ดี การให้บริการสนับสนุนของครูผู้สอนและครูสอนเสริมในแต่ละระดับชั้นไม่ได้มีแบบแผนหรือมาตราฐานเดียวกัน ทำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหรือตัวแปร ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสำเร็จดังกล่าว ได้แก่ … Read more

การศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางให้การปรึกษาและแนะแนวคนตาบอดหูหนวกในสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ.2546)

เสาวรักษ์ สุคนธรังษี : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางให้การปรึกษาและแนะแนวคนตาบอดหูหนวกในสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ.2546) อาจารย์ผู้ควบคุม : พูนพิศ อมาตยกุล, M.D., M.A., สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต, Diploma of Thai Board in Ophthalmology, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, M.Sc. (Mental Health), 175 หน้า. ISBN 974-04-3550-5 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจครั้งแรกในประเทศไทยเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวก(Deafblindness) โดยเลือกจากคนพิการตาบอดหูหนวกที่อยู่ในสถาบันคนพิการ 8 แห่ง คือ โรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐม บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนรามอินทรา (ก่อนย้ายไปอยู่ที่ลพบุรี) โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหารและศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 35 คน อายุ 7-60 ปี … Read more

องค์กรเพื่อคนพิการ

  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ศาสตราจารย์ ดร.ณัฐ ภมรประวัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้จดทะเบียนก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2536 เพื่อเป็นแหล่งทุนสนับสนุนการศึกษา การวิจัย การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เพื่อให้มีโอกาสเล่าเรียนจนถึงระดับอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายสำหรับวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งให้การช่วยเหลือนักศึกษาพิการจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ ในการฝึกให้มีความพร้อมในการพึ่งตนเองด้วยการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ช่วยเหลือในการศึกษาเล่าเรียน บทความนี้ เป็นบทสรุปถึงพระราชจริยาวัตรที่ทูลกระหม่อมทรงมีต่อคนพิการ รวมถึงญาติ ครู และผู้ดูแลคนพิการ เพื่อท่านผู้อ่านจะได้เข้าใจและชื่นชมในพระจริยาวัตรนั้น

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เคยตรัสเล่าพระราชทานว่า ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ไม่เคยที่จะทรงรู้สึกรังเกียจ กลัว หรือรำคาญคนพิการเลย เพราะสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงจัดให้เสด็จออกไปทำหน้าที่เลี้ยงอาหารคนพิการ ทรงป้อนข้าวคนพิการด้วยพระหัตถ์ตั้งแต่ครั้งที่ยังทรงเรียนหนังสือชั้นประถมศึกษา เมื่อทรงพระเจริญวัยขึ้น ได้ตามเสด็จพระบาทสมเด็จ พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จเยี่ยมราษฎรในต่างจังหวัด ทรงพบเห็นคนพิการมากขึ้นเป็นลำดับ ทรงทราบถึงปัญหาของคนพิการเหล่านั้น และทรงรับไว้ในพระราชูปถัมภ์ พระราชทานค่ารักษาพยาบาล อุปกรณ์ช่วยคนพิการ ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาและฝึกงานอาชีพ เสมอด้วยคนปกติ มีคนพิการจำนวนไม่น้อยที่พระราชทานเงินเลี้ยงชีพอย่างต่อเนื่องโดยใช้พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เงินจากกองทุนต่าง ๆ เช่น มูลนิธิสายใจไทย และมูลนิธิราชสุดาเป็นต้น

Read more

วัตถุประสงค์

1. ช่วยคนพิการให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาเสมอด้วยคนทั่วไปจนถึงระดับปริญญา 2. ช่วยให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสู่ภาวะวิถีชีวิตอิสระ (Independent Living) 3. ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการศึกษา และการดำรงวิถีชีวิตอิสระ 4. ส่งเสริมงานบริการการศึกษา งานผลิตบุคลากร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการประกอบอาชีพของคนพิการ 5. ดำเนิน และประสานงานกับ สถาบัน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งใน และนอกราชอาณาจักร เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของคนพิการ และขยายผลไปสู่ความเจริญของคนพิการโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา และการมีวิถีชีวิตอิสระ 6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

คณะกรรมการ

พระนาม/นามคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่(ชุดปัจจุบัน) มูลนิธิราชสุดา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน นายเตช  บุนนาค รองประธาน ท่านผู้หญิงพึงใจ สิทธวานนท์ กรรมการ นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตำแหน่ง นายกมล ดิฐกมล กรรมการ รองศาสตราจารย์รจนา ทรรทรานนท์ กรรมการ นายมณเฑียร  บุญตัน กรรมการ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชู  กุลประดิษฐารมณ์ กรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ดีจงกิจ กรรมการ ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง กรรมการ และเหรัญญิก ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการ และเลขานุการ ที่ปรึกษามูลนิธิราชสุดา ดร.อภิชัย จันทรเสน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ  รดีศรี ผู้สอบบัญชี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  วรรณดี … Read more