การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทยสำหรับคนตาบอด

ธรรม จตุนาม : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทยสำหรับคนตาบอด อาจารย์ผู้ควบคุม : มณเทียร บุญตัน, MA., วันทนีย์ พันธชาติ, อ.ม., 147 หน้า ISBN 974-04-1719-1 บทคัดย่อ หนังสือเสียงระบบเดซี่เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับคนพิการทางสายตา และผู้มีปัญหาในการอ่านด้วยตนเอง ประเทศไทยได้เริ่มผลิตบริการคนตาบอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ปรับแก้และเขียนสคริปต์ให้กับโปรแกรมอ่านจอภาพจอส์ (JAWS) เพื่อให้อ่านปุ่มคำสั่งในโปรแกรมซิกทูน่าได้ (2) ทดลองผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทย โดยคนตาบอด (3) ทดลองเปลี่ยนพจนานุกรมเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงภาษาไทยในโปรแกรมอ่านหนังสือเสียงเพลย์แบ็ค 2000 (4) สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือเสียงระบบเดซีและ (5) สำรวจความพึงพอใจในการใช้คำสั่ง ในโปรแกรมและเครื่องอ่านหนังสือเสียงระบบเดซี ขั้นตอนการศึกษาวิจัยประกอบด้วย (1)ปรับแก้และเขียนสคริปต์ให้กับโปรแกรมอ่านจอภาพจอส์ (JAWS) (2) ทดลองผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทย โดยใช้หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 บันทึกด้วยโปรแกรมซิกทูนารุ่นที่ 3 (3) … Read more

สภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา

ดุษณี ดีหนอ : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ชื่อเรื่อง : สภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา อาจารย์ผู้ควบคุม : สุมาลี ดีจงกิจ, Ph.D., วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล, วท.ม., จิตประภา ศรีอ่อน, Ph.D., 134 หน้า. ISBN 974-04-0910-5 บทคัดย่อ การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจชนิดของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้กับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา ศึกษาสภาพการใช้งานและปัญหาจากการใช้เทคโนโลยี รวมถึงศึกษาความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยี กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูประจำชั้น ครูพิเศษ และครูฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน จำนวน 73 คน และนักเรียนพิการทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 90 คน จากโรงเรียนโสตศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร (กทม) โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร … Read more

การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

จันทิรา เลิศจรัสอร่ามดี : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ผู้ควบคุม : ฉลอง บุญญานันต์, Ph.D. , สุจิตรา ติกวัฒนานนท์, M.A . , อรุณี ลิ้มมณี , MSW., 353 หน้า ISBN 974-04-1691-8 บทคัดย่อ วิทยานิพนธ์นี้แสดงผลการวิจัย เรื่องการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ปัญหา อุปสรรค และสาเหตุ ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนร่วม ผลการวิจัยการศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในชั้นเรียนปกติ พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะมีกระบวนการเรียนการสอน คือ ครูจะใช้แผนการสอนปกติที่จัดเตรียมสำหรับนักเรียนทั่วไป แต่จะเพิ่มวิธีการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนต่างๆเข้าไปในกระบวนการศึกษาปกติ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีบริการสนับสนุนช่วยเหลือจากครูสอนเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เข้ามาช่วยเหลือระบบในชั้นเรียนปกติ อย่างไรก็ดี การให้บริการสนับสนุนของครูผู้สอนและครูสอนเสริมในแต่ละระดับชั้นไม่ได้มีแบบแผนหรือมาตราฐานเดียวกัน ทำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหรือตัวแปร ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสำเร็จดังกล่าว ได้แก่ … Read more

การศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางให้การปรึกษาและแนะแนวคนตาบอดหูหนวกในสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ.2546)

เสาวรักษ์ สุคนธรังษี : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางให้การปรึกษาและแนะแนวคนตาบอดหูหนวกในสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ.2546) อาจารย์ผู้ควบคุม : พูนพิศ อมาตยกุล, M.D., M.A., สกาวรัตน์ คุณาวิศรุต, Diploma of Thai Board in Ophthalmology, ทวี เชื้อสุวรรณทวี, M.Sc. (Mental Health), 175 หน้า. ISBN 974-04-3550-5 บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจครั้งแรกในประเทศไทยเกี่ยวกับคนตาบอดหูหนวก(Deafblindness) โดยเลือกจากคนพิการตาบอดหูหนวกที่อยู่ในสถาบันคนพิการ 8 แห่ง คือ โรงเรียนศึกษาพิเศษนครปฐม บ้านเด็กตาบอดผู้พิการซ้ำซ้อนรามอินทรา (ก่อนย้ายไปอยู่ที่ลพบุรี) โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดตาก โรงเรียนศึกษาพิเศษมุกดาหารและศูนย์การศึกษาและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 35 คน อายุ 7-60 ปี … Read more

วารสารความรู้

การศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางให้การปรึกษาและแนะแนวคนตาบอดหูหนวกในสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ.2546) ผู้แต่ง: เสาวรักษ์ สุคนธรังษี การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ผู้แต่ง: จันทิรา เลิศจรัสอร่ามดี สภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา ผู้แต่ง: ดุษณี ดีหนอ การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทยสำหรับคนตาบอด ผู้แต่ง: ธรรม จตุนาม