วัตถุประสงค์

1. ช่วยคนพิการให้ได้มีโอกาสทางการศึกษาเสมอด้วยคนทั่วไปจนถึงระดับปริญญา

2. ช่วยให้คนพิการได้รับการฟื้นฟูสู่ภาวะวิถีชีวิตอิสระ (Independent Living)

3. ส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อ อุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ เพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการศึกษา และการดำรงวิถีชีวิตอิสระ

4. ส่งเสริมงานบริการการศึกษา งานผลิตบุคลากร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ และการประกอบอาชีพของคนพิการ

5. ดำเนิน และประสานงานกับ สถาบัน สมาคม มูลนิธิ และองค์กรต่าง ๆ ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งใน และนอกราชอาณาจักร เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์อันชอบธรรมของคนพิการ และขยายผลไปสู่ความเจริญของคนพิการโดยเฉพาะในเรื่องการศึกษา และการมีวิถีชีวิตอิสระ

6. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ และไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานการพัฒนาผู้นำคนหูหนวก โครงการระหว่างวิทยาลัยราชสุดากับมหาวิทยาลัย Gallaudet, ส.ร.อ.
โครงการร่วมระหว่างประเทศในการผลิตล่ามภาษามือไทย