วารสารความรู้

การศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางให้การปรึกษาและแนะแนวคนตาบอดหูหนวกในสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ.2546) ผู้แต่ง: เสาวรักษ์ สุคนธรังษี การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ผู้แต่ง: จันทิรา เลิศจรัสอร่ามดี สภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา ผู้แต่ง: ดุษณี ดีหนอ การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทยสำหรับคนตาบอด ผู้แต่ง: ธรรม จตุนาม

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  วรรณดี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชสุดา ร่วมงาน “มุทิตาจิต วันเกษียณอายุงาน แพทย์หญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย์” คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบของที่ระลึก ณ วิทยาลัยราชสุดา ในวันที่ 24 กันยายน 2564 มูลนิธิราชสุดา ได้ส่งตัวแทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาเข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา  โดยได้มอบเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท … Read more

การดำเนินงาน

งานที่มูลนิธิได้ดำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน

1. จัดสรรเงินอุดหนุนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นค่าจ้างครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและฝึกอาชีพสำหรับคนตาบอด และหูหนวก ตลอดจนสนับสนุนกิจการนานัปการ

2. ให้ทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี โท และเอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งคนพิการและคนทั่วไปเป็นประจำทุกปี

3. จัดตั้งกองทุน เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการพึ่งตนเองของคนตาบอดโดยจัดการแข่งขันการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ การแข่งขันเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยไม้เท้าขาว และการออกค่ายฝึกสำหรับคนพิการในภาคฤดูร้อน ฯลฯ

4. สนับสนุนการวิจัย ในหลายเรื่อง อาทิ โครงการวิจัย อุปกรณ์อ่านภาษาไทยบนจอภาพสำหรับคนตาบอดร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยอักษรเบรลล์ระดับ 2 รวมทั้งวิจัยเกี่ยวกับภาษามือไทยของคนหูหนวก

Read more

เกี่ยวกับมูลนิธิ

ประวัติการก่อตั้ง

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิราชสุดา

มูลนิธิราชสุดา เป็นมูลนิธิที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งขึ้น โดยได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้สร้อยพระนามาภิไธย “ราชสุดา” เป็นมงคลนามพระราชทานนามนี้ เมื่อวันวิสาขบูชา ตรงกับวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2534 โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้เป็นกองทุน เพื่อสนับสนุน การศึกษา และการวิจัยในเรื่องของคนพิการทางกาย อันได้แก่ คนพิการหูหนวก หูตึง พูดไม่ได้ หรือพูดผิดปกติ พิการทางการมองเห็น ความพิการของสมอง พิการทางร่างกาย และการเคลื่อนไหว ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกระดับเสมอด้วยคนทั่วไป หลังจากที่ได้ก่อตั้งมูลนิธิ ฯ มาเป็นระยะเวลา 4 ปีเศษ มูลนิธิ ฯ ได้ขยายขอบเขตการให้ความช่วยเหลือกว้างออกไปอีก คือ ให้การสนับสนุนการศึกษาในคนปกติที่มีความประสงค์จะทำงานบริการคนพิการ เช่น ผู้บริหารงานเกี่ยวกับคนพิการ ครูการศึกษาพิเศษ นักวิชาการงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ รวมไปถึงการให้บริการที่หลากหลายแก่คนพิการ เช่น การให้บริการคำปรึกษาแนะแนว งานบริการล่ามภาษามือ และในอนาคตจะขยายการช่วยเหลือออกไปสู่คนพิการประเภทอื่น ๆ อันได้แก่ คนพิการทางพฤติกรรม คนพิการทางการเรียนรู้ และคนปัญญาอ่อน รวมถึงคนที่มีความพิการซ้ำซ้อนอีกด้วย

Read more