การดำเนินงาน

งานที่มูลนิธิได้ดำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน

1. จัดสรรเงินอุดหนุนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นค่าจ้างครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและฝึกอาชีพสำหรับคนตาบอด และหูหนวก ตลอดจนสนับสนุนกิจการนานัปการ

2. ให้ทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี โท และเอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งคนพิการและคนทั่วไปเป็นประจำทุกปี

3. จัดตั้งกองทุน เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการพึ่งตนเองของคนตาบอดโดยจัดการแข่งขันการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ การแข่งขันเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยไม้เท้าขาว และการออกค่ายฝึกสำหรับคนพิการในภาคฤดูร้อน ฯลฯ

4. สนับสนุนการวิจัย ในหลายเรื่อง อาทิ โครงการวิจัย อุปกรณ์อ่านภาษาไทยบนจอภาพสำหรับคนตาบอดร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยอักษรเบรลล์ระดับ 2 รวมทั้งวิจัยเกี่ยวกับภาษามือไทยของคนหูหนวก


เข้ารวมประชุมเรื่องงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ กับองค์การอนามัยโลก
อาคารอำนวยการวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
สมเด็จฯ องค์ประธานมูลนิธิฯ ทรงวางศิลาฤกษ์
เมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2536
จัดหาอุปกรณ์ สื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์คนตาบอด
จัดหาอุปกรณ์ เพื่อผลิตสื่อการศึกษา สำหรับคนพิการ
บริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับสอนดนตรีคนตาบอด
จัดหาอุปกรณ์ งานบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับคนพิการ
สนับสนุนผู้พิการทางร่างกายให้ได้เข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ในวิทยาลัยราชสุดา และเตรียมความพร้อมในการใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก โดยเป็นแหล่งฝึกอบรมให้เกิดทักษะที่จะเรียนได้โดยอิสระ ก่อนที่จะออกไปศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาแห่งอื่น ๆ ต่อไป
สนับสนุนคนพิการให้เป็นอาจารย์
และเจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการใช้อุปกรณ์ เครื่องช่วยการอ่านหนังสือ ให้คนตาบอดสามารถอ่านหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ไม่ว่าจะเขียนด้วยภาษาใดก็ตาม
สนับสนุนคนหูหนวก และพูดไม่ได้ ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนจนสามารถ
เป็นครูสอนคนหูหนวกต่อไป และสนับสนุนการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์คำศัพท์ภาษามือ
สนับสนุนผู้พิการทางกาย ที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหว ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนจนถึงระดับปริญญา