การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

จันทิรา เลิศจรัสอร่ามดี : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา ม.มหิดล

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

อาจารย์ผู้ควบคุม : ฉลอง บุญญานันต์, Ph.D. , สุจิตรา ติกวัฒนานนท์, M.A . , อรุณี ลิ้มมณี , MSW., 353 หน้า
ISBN 974-04-1691-8

บทคัดย่อ
วิทยานิพนธ์นี้แสดงผลการวิจัย เรื่องการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ ปัญหา อุปสรรค และสาเหตุ ตลอดจนการเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาในการจัดการเรียนร่วม

ผลการวิจัยการศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในชั้นเรียนปกติ พบว่า ครูผู้สอนส่วนใหญ่จะมีกระบวนการเรียนการสอน คือ ครูจะใช้แผนการสอนปกติที่จัดเตรียมสำหรับนักเรียนทั่วไป แต่จะเพิ่มวิธีการช่วยเหลือหรือการสนับสนุนต่างๆเข้าไปในกระบวนการศึกษาปกติ เพื่อให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีบริการสนับสนุนช่วยเหลือจากครูสอนเสริมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เข้ามาช่วยเหลือระบบในชั้นเรียนปกติ อย่างไรก็ดี การให้บริการสนับสนุนของครูผู้สอนและครูสอนเสริมในแต่ละระดับชั้นไม่ได้มีแบบแผนหรือมาตราฐานเดียวกัน ทำให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นประสบความสำเร็จทั้งในด้านการเรียนและการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมไม่เท่ากัน นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหรือตัวแปร ซึ่งเกี่ยวข้องกับความสำเร็จดังกล่าว ได้แก่ ครูผู้สอน ครูสอนเสริม นักเรียนทั่วไป นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น จากการศึกษาพบปัญหาซึ่งเกิดขึ้นหลายประการ เช่น ครูผู้สอนบางรายขาดความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการเรียนร่วม, ผู้ปกครองขาดการมีส่วนร่วม, การขาดความพร้อมในเรื่องสื่ออักษรเบรลล์ให้แก่นักเรียนในบางชั้นเรียน, นักเรียนทั่วไปและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นขาดความเข้าใจในเรื่องการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกัน มีความแตกต่างในวิธีการและระดับการช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น, จำนวนครูสอนเสริมมีไม่พอกับภาระงานที่มากและหลากหลาย, ครูสอนเสริมขาดความเข้าใจในเรื่องการดำเนินการการจัดการเรียนร่วม, จำนวนนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็นในบางชั้นเรียนมีจำนวนมากเกินไป ทำให้ครูผู้สอนในวิชาซึ่งมีการปฏิบัติไม่สามารถดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง, ปัจจัยประการหนึ่งซึ่งสนับสนุนส่งเสริมการเรียนร่วมให้ประสบความสำเร็จ มีหลายอย่าง ที่สำคัญอย่างคือ โครงการเรียนร่วมของโรงเรียนเหล่านั้น มีการก่อตั้งอย่างเป็นทางการและมีการส่งต่ออย่างดีมีระบบที่ใช้การได้ดี มีผู้บริหารซึ่งให้การสนับสนุนโครงการอย่างเต็มที่ มีการส่งครูผู้สอนบางส่วนให้เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนร่วม ประกอบกับครูมีเจตคติเชิงบวกต่อนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น และมีระบบการบริการสนับสนุนจากครูสอนเสริม ทำให้การเรียนร่วมสามารถดำเนินมาจนถึงปัจจุบัน

รหัสนักศึกษา : 4136391 RSRS/M: สาขาวิชา : งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคน
คำสำคัญ : การจัดโปรแกรม/ การเรียนร่วม / นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
การติดต่อ : อนุบาลละอออุทิศ 02-243-2246-7 ต่อ 292