ขอเชิญร่วมบริจาค

การให้บริการการศึกษา และฝึกอบรมวิชาชีพแก่คนพิการ ให้เขาได้มีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้นั้น เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่

ท่านสามารถร่วมโดยเสด็จพระราชกุศล ช่วยเหลือคนพิการ ผ่านมูลนิธิราชสุดา ได้หลายประเภทโดยสมทบทุนในกองทุนต่าง ๆ เช่น

1. กองทุนดำเนินกิจการของมูลนิธิราชสุดา
2. กองทุนสนับสนุนงานการศึกษาคนพิการ วิทยาลัยราชสุดา
2.1 กองทุนเงินหมุนเวียนวิทยาลัยราชสุดา
2.2 กองสวัสดิการวิทยาลัยราชสุดา
2.3 กองทุนพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยราชสุดา
2.4 กองทุนโครงการฝึกอบรมผู้นำคนหูหนวก
2.5 กองทุนโครงการเขียน-อ่านอักษณเรลล์
3. กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ และผู้ประสงค์จะทำงานบริการคนพิการ
4. กองทุนวิจัย เรื่องเกี่ยวกับคนพิการ
5. กองทุนการผลิตสื่อ และวารสาร เรื่องคนพิการ

มูลนิธิราชสุดารับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน อุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอนตลอดจนเครื่องมือ
และวัสดุต่าง ๆ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในงานพัฒนาการศึกษา อาชีพและวิถีชีวิตอิสระ ของคนพิการ

สถานที่รับบริจาค
มูลนิธิราชสุดา สำนักงานเลขที่ 135/111 ถนนพุทธมณฑลสาย 4
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  73170
โทรศัพท์ 0-2889-2202 , 0-2889-2204  โทรสาร 0-2889-2203

หรือ
นำเงินเข้าบัญชี “มูลนิธิราชสุดา” ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 316-2-13392-5
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศาลายา

หรือ
บริจาคผ่าน QR Code ตามโครงการ e-Donation  

                       

รับบริจาคได้ทุกธนาคาร เพียงแค่

1.เปิดแอพ Mobile Banking  2.เลือกสแกน QR  3.ระบุจำนวนเงิน  4.กดยืนยันบริจาค

สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการนำไปลดหย่อนภาษี เพราะข้อมูลการบริจาคทุกครั้งจะถูกส่งตรงไปยังสรรพกร ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคของตนเองได้ที่ www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) > สำหรับผู้บริจาค

รายชื่อกองทุนต่าง ๆ ในมูลนิธิราชสุดา

1. กองทุนดำเนินงานมูลนิธิราชสุดา (1 เมษายน 2534)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในเรื่องการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

2. กองทุน ณ วันจัดตั้ง ( 4 พฤษภาคม 2535 )
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

3. กองทุนพัฒนาอาจารย์ ( 1 เมษายน 2536 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนและพัฒนาอาจารย์ในวิทยาลัยราชสุดา

4. กองทุนบุญสิริ  ชวลิตธำรง ( 26 เมษายน 2536 )
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

5. กองทุนทุนพระราชทานส่วนพระองค์ สมเดฌจพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 9 กันยายน 2536 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนทุนต่างประเทศ

6. กองทุนปุ่น – มาลัย ศกุนตนาค ( 26 กรกฎาคา 2537 )
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

7. กองทุนเพื่อผู้พิการทางตา (30 พฤศจิกายน 2537)
วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่พิการทางตาโครงการแรลลี่ไม้เท้าขาว

8. กองทุนอรุณ – วีณา  เชิดบุญชาติ( 26 พฤษภาคม 2538 )
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

9. กองทุนโครงการเขียน – อ่านอักษาเบรลล์  (25 กรกฎาคม 2538 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในโครงการประกวดเขียน – อ่านอักษรเบรลล์สำหรับคนตาบอด

10. กองทุนหมุนเวียนวิทยาลัยราชสุดา(คุณมัณฑนา โมรากุล ) ( 17 สิงหาคม 2540 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนให้วิทยาลัยราชสุดา

11. กองทุนส่งเสริมบริการวิชาการ ( 19 สิงหาคม 2540)
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนในด้านงานบริการวิชาการ

12. กองทุนจัดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์(บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า) ( 25 ธันวาคม 2540 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยราชสุดา

13. กองทุน GALLAUDET WDL PROJECT ( 19 มีนาคม 2541 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในโครงการอบรมนักศึกษาผู้นำคนหูหนวก

14. กองทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ( 25 มิถุนายน 2541 )
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

15. กองทุนสวัสดิการวิทยาลัยราชสุดา ( 9 กุมภาพันธ์ 2542 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในงานสวัสดิการวิทยาลัยราชสุดา

16. กองทุน RATCHASUDA AYATAFUND ( 14 มิถุนายน 2543 )
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้จ่ายสำหรับนักศึกษาในโครงการนี้

17. กองทุนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ผู้พิการทางกาย (20 มิถุนายน 2543)
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนในเรื่องอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาและอาจารย์ที่พิการทางกาย

18. กองทุน เฉลย – อนันตสุข เคียงศิริ (5 กรกฎาคม 2543)
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

19. กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาษาไทยสำหรับคนตาบอด(องค์การโทรศัพท์ )(17 พฤศจิกายน 2543)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ภาษาไทยสำหรับคนตาบอด

20. กองทุนหูหนวกศึกษาและภาษามือไทย ( 12 กันยายน 2544 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในเรื่องหูหนวกศึกษาและภาษามือไทย วิทยาลัยราชสุดา

21. กองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค )(25 ธันวาคม 2544 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ

22. กองทุนการผลิตสื่อ – วารสารเพื่องานคนพิการ ( การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ) ( 24 ธันวาคม 2544 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในเรื่องการผลิตสื่อ วารสาร สิ่งพิมพ์ ที่มีเนื้อหาสาระอันเป็นคุณประโยชน์ต่อ คนพิการ และผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ

23. กองทุนงานบริการสื่อและเทคโนโลยีสำหรับคนตาบอด ( 28 มิถุนายน 2545 )
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสื่อสำหรับคนตาบอดในรูปแบบต่าง ๆ และพัฒนาเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านซอฟแวร์สำหรับคนตาบอด และเพื่อจัดระบบบริการให้แก่บุคคลตาบอด โดยเฉพาะนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา

24. กองทุนงานล่ามภาษามือไทย ( 15 กรกฎาคม 2545 )
วัตถุประสงค์ เพื่อนำมาใช้ในเรื่องการผลิตล่ามภาษามือไทย

25. กองทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษา ( 7 มกราคม 2546 )
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สนับสนุนการศึกษานักเรียนทุนมูลนิธิราชสุดา

26. กองทุนเหมวดี ( 13 มกราคม 2546 )
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

27. กองทุนตาบอดและสายตาเลือนรางศึกษา (13 มีนาคม 2546)
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินของกลุ่มงานตาบอดและสายตาเลือนราง วิทยาลัยราชสุดา

28. กองทุนปานศักดิ์ รังสิพราหมณกุล (11 เมษายน 2546)
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

29. กองทุนสงกรานต์ อุโฆษ (23 กรกฎาคม 2546)
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

30. กองทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาผู้พิการและผู้ประสงค์จะทำงานบริการคนพิการ (มูลนิธิแอมเวย์)
(18 กันยายน 2546)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อคนพิการ

31. กองทุนวิจัยเรื่องเกี่ยวกับคนพิการ (มูลนิธิแอมเวย์) (18 กันยายน 2546)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนทุนการศึกษาวิจัยเรื่องคนพิการ

32. กองทุนสุทธวงษ์วิจิตร ( 9 ธันวาคม 2546 )
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

33. กองทุนหมุนเวียนสุรัฐ – อุษา  พุกกะเวส (29 มิถุนายน 2547)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนให้วิทยาลัยราชสุดา

34. กองทุนสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม(แอมเวย์) (30 มิถุนายน 2547)
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัยราชสุดา

35. กองทุนสวัสดิการมูลนิธิราชสุดา (14 ธันวาคม 2548)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้สำหรับเป็นทุนหมุนเวียนและเป็นสวัสดิการเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิราชสุดา

36. กองทุนศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล (21 กุมภาพันธ์ 2549)
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

37. โครงการสนับสนุนงานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยราชสุดา (8 พฤษภาคม 2549)
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนงานบัณฑิตศึกษาในวิทยาลัยราชสุดา

38.องทุนสมาคมเพื่อบุคคลแอสเพอร์เกอร์ (29 พฤษภาคม 2550)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ หรือเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องคนพิการ

39. กองทุนพันโทต่อพงษ์  กุลครรชิต (7 ธันวาคม 2550)
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

40. กองทุนเพื่อพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ (24 กุมภาพันธ์ 2552)
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ห้องสมุดดนตรีสมเด็จพระเทพรัตน์ฯ

41. กองทุนศาสตราจารย์หิรัญ – นงเยาว์  รดีศรี (24 กุมภาพันธ์ 2552)
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

42. กองทุนพลเอกกำธน – ท่านผู้หญิงพึงใจ  สินธวานนท์ (29 กันยายน 2554)
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

43. กองทุนสมาคมคนสายตาเลือนราง (27 กรกฎาคม 2555)
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในสมาคมคนสายตาเลือนราง

44. กองทุนตันติวงศ์ (29 ตุลาคม 2555)
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานในมูลนิธิราชสุดา

45. กองทุนเฉลียวอยู่วิทยานุสรณ์ (7 มกราคม 2562)
วัตถุประสงค์ เพื่อนำดอกผลมาใช้ในงานการศึกษาคนพิการวิทยาลัยราชสุดา