การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทยสำหรับคนตาบอด

ธรรม จตุนาม : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทยสำหรับคนตาบอด

อาจารย์ผู้ควบคุม : มณเทียร บุญตัน, MA., วันทนีย์ พันธชาติ, อ.ม., 147 หน้า
ISBN 974-04-1719-1

บทคัดย่อ
หนังสือเสียงระบบเดซี่เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นสำหรับคนพิการทางสายตา และผู้มีปัญหาในการอ่านด้วยตนเอง ประเทศไทยได้เริ่มผลิตบริการคนตาบอดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ปรับแก้และเขียนสคริปต์ให้กับโปรแกรมอ่านจอภาพจอส์ (JAWS) เพื่อให้อ่านปุ่มคำสั่งในโปรแกรมซิกทูน่าได้ (2) ทดลองผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทย โดยคนตาบอด (3) ทดลองเปลี่ยนพจนานุกรมเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงภาษาไทยในโปรแกรมอ่านหนังสือเสียงเพลย์แบ็ค 2000 (4) สำรวจความต้องการในการใช้หนังสือเสียงระบบเดซีและ (5) สำรวจความพึงพอใจในการใช้คำสั่ง ในโปรแกรมและเครื่องอ่านหนังสือเสียงระบบเดซี

ขั้นตอนการศึกษาวิจัยประกอบด้วย (1)ปรับแก้และเขียนสคริปต์ให้กับโปรแกรมอ่านจอภาพจอส์ (JAWS) (2) ทดลองผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทย โดยใช้หนังสือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 บันทึกด้วยโปรแกรมซิกทูนารุ่นที่ 3 (3) ทดลองเปลี่ยนพจนานุกรมเสียงภาษาอังกฤษให้เป็นเสียงภาษาไทยในโปรแกรมอ่านหนังสือเสียงเพลย์แบ็ค 2000 (4) นำหนังสือเสียงที่ผลิตได้ไปสำรวจความต้องการใช้หนังสือเสียงระบบเดซี และสำรวจความพึงพอใจในการใช้คำสั่งในโปรแกรมและเครื่องอ่านหนังสือเสียงระบบเดซี โดยใช้นักเรียนตาบอดที่เรียนร่วมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 40 คน ได้ฝึกใช้ และนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยแสดงผลใช้ค่าร้อยละ

ผลการศึกษาพบว่า (1) การปรับแก้และเขียนสคริปต์ช่วยให้คนตาบอดใช้โปรแกรมซิกทูน่ารุ่นที่ 3 ผลิตหนังสือเสียงระบบเดซีได้ดี (2) การเชื่อมตัวอักษรและเสียงสำหรับภาษาไทยโดยการพิมพ์ไม่สามารถทำได้เพราะไม่มีแป้นคำสั่งที่ช่วยสลับการพิมพ์ (3) การเปลี่ยนพจนานุกรมเสียงในโปรแกรมเพลย์เบล็ค 2000 ไม่สามารถที่จะทำได้ เหตุเพราะบริษัทผู้ผลิตไม่อนุญาตให้แก้ไขโปรแกรมนั้น (4) นักเรียนตาบอดทุกคนต้องการใช้หนังสือเสียงระบบเดซีที่เชื่อมตัวอักษรและเสียงในหนังสือเพื่อการค้นคว้า มากที่สุด (5) มีความพึงพอใจการใช้เครื่องอ่านหนังสือเสียงเพล็กซ์ทอล์กมากกว่าโปรแกรมเอลพีเพลย์เยอร์และโปรแกรมเพลย์แบ็ค2000 สาเหตุเพราะการใช้เครื่องอ่านหนังสือเสียงเพล็กซ์ทอล์กใช้ง่าย สะดวกกว่า ที่สำคัญสามารถนำไปใช้ได้ทุกที่

รหัสนักศึกษา : 4136404 RSRS/M: สาขาวิชา: งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
คำสำคัญ : หนังสือเสียงระบบเดซี/โปรแกรมอ่านจอภาพ/โปรแกรมอ่านหนังสือเสียง
การติดต่อ : Email คุณธรรม จตุนาม rsttn@mahidol.ac.th หรือโทร 0-1303-9198