คณะกรรมการ

พระนาม/นามคณะกรรมการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่(ชุดปัจจุบัน) มูลนิธิราชสุดา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธาน
นายเตช  บุนนาค รองประธาน
ท่านผู้หญิงพึงใจ สิทธวานนท์ กรรมการ
นายพิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการโดยตำแหน่ง
นายกมล ดิฐกมล กรรมการ
รองศาสตราจารย์รจนา ทรรทรานนท์ กรรมการ
นายมณเฑียร  บุญตัน กรรมการ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์บุญชู  กุลประดิษฐารมณ์ กรรมการ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ดีจงกิจ กรรมการ
ม.ร.ว.อรฉัตร ซองทอง กรรมการ และเหรัญญิก
ศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ อมาตยกุล กรรมการ และเลขานุการ

ที่ปรึกษามูลนิธิราชสุดา

ดร.อภิชัย จันทรเสน ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
ศาสตราจารย์พิเศษหิรัญ  รดีศรี ผู้สอบบัญชี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  วรรณดี ที่ปรึกษาด้านงานสารบรรณ

เจ้าหน้าที่มูลนิธิราชสุดา

นางสาววงพักตร์  เอี่ยมสำอางค์ หัวหน้าสำนักงาน
นางสาววรรณพร  สท้านวงษ์ เจ้าหน้าที่บัญชี
นางอัญชลี  จันทร์แจ่มหล้า เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายปฤณ  โชคเจริญ เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเทพรักษ์  ธเนศเมธี เจ้าหน้าที่ผลิตสื่อ
นายสุรชาติ  แหยมรักษา พ่อบ้าน , พนักงานซ่อมบำรุง
นางสาวเสาวลักษณ์  ภาคจรูญ แม่บ้าน
นายสุเมต  แก้วไทรดวง พนักงานขับรถ