วารสารความรู้

 1. การศึกษาปัญหาความต้องการและแนวทางให้การปรึกษาและแนะแนวคนตาบอดหูหนวกในสถาบันฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ (พ.ศ.2546)
  ผู้แต่ง: เสาวรักษ์ สุคนธรังษี
 2. การศึกษาการจัดโปรแกรมการเรียนร่วมสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ในโรงเรียนประถมสาธิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
  ผู้แต่ง: จันทิรา เลิศจรัสอร่ามดี
 3. สภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา
  ผู้แต่ง: ดุษณี ดีหนอ
 4. การประยุกต์ใช้โปรแกรมผลิตและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีภาษาไทยสำหรับคนตาบอด
  ผู้แต่ง: ธรรม จตุนาม