สภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา

ดุษณี ดีหนอ : ผลงานศึกษาวิจัย วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อเรื่อง : สภาพปัจจุบันของการใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา

อาจารย์ผู้ควบคุม : สุมาลี ดีจงกิจ, Ph.D., วิไล กุศลวิศิษฎ์กุล, วท.ม., จิตประภา ศรีอ่อน, Ph.D., 134 หน้า. ISBN 974-04-0910-5

บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจชนิดของเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อใช้กับคนพิการทางการได้ยินในโรงเรียนโสตศึกษา ศึกษาสภาพการใช้งานและปัญหาจากการใช้เทคโนโลยี รวมถึงศึกษาความต้องการ ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะในการใช้เทคโนโลยี

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูประจำชั้น ครูพิเศษ และครูฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน จำนวน 73 คน และนักเรียนพิการทางการได้ยิน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 90 คน จากโรงเรียนโสตศึกษากลุ่มตัวอย่าง จำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเศรษฐเสถียร (กทม) โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร (เชียงใหม่) โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี และโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีส่งแบบสำรวจทางไปรษณีย์ไปยังโรงเรียนทั้ง 5 แห่ง และกรอกแบบสอบถามโดยครูประจำชั้น ครูพิเศษ ครูฟื้นฟูสมรรถภาพทางการได้ยิน และนักเรียนพิการทางการได้ยิน วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา

ผลการศึกษาพบว่า อุปกรณ์เครื่องช่วยและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการทางการได้ยินที่มีการจัดบริการในทุกโรงเรียน ได้แก่ เครื่องช่วยฟังแบบกล่อง เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหู เครื่องขยายเสียงระบบ FMในห้องเรียนระบบสนามแม่เหล็ก กระจกเงา คอมพิวเตอร์สอนพูด โทรทัศน์ เครื่องเล่นวิดีโอเทป และวิทยุเทป โดยอุปกรณ์ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี และได้รับจัดสรรด้วยเงินงบประมาณผู้รับผิดชอบดูแลส่วนใหญ่ คือ ครูประจำชั้น ผลการใช้เทคโนโลยีของครู พบว่า มีการนำโทรทัศน์ กระจกเงา เครื่องช่วยฟังชนิดทัดหลังหู และเครื่องเล่นวิดีโอเทปมาใช้ในระดับมาก และมีความต้องการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากที่สุด เทคโนโลยีที่ทั้งนักเรียนหูตึง และนักเรียนหูหนวกใช้ในระดับมาก ได้แก่ ไฟสัญญาณ และโทรทัศน์ เทคโนโลยีที่นักเรียนหูตึงมีความต้องการมากที่สุด คือ อินเตอร์เน็ต รองลงมาได้แก่ เครื่องช่วยฟังชนิดทัดหลังหู และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เทคโนโลยีที่นักเรียนหูหนวกมีความต้องการมากที่สุด คือ ไฟสัญญาณ รองลงมาได้แก่ คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล วีดิทัศน์ที่มีล่ามภาษามืออินเตอร์เน็ต และโทรศัพท์สำหรับคนหูหนวกทั้งแบบสาธารณะและแบบพกพา

ผลการศึกษาทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคที่ทั้งครูและนักเรียนส่วนใหญ่ประสบ คือ ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ขาดแคลนงบประมาณในการจัดซื้อและบำรุงรักษาเทคโนโลยี และจำนวนเทคโนโลยีไม่เพียงพอกับจำนวนและความต้องการของนักเรียน

รหัสนักศึกษา : 4136403 RSRS/M สาขาวิชา: งานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
คำสำคัญ : คนพิการทางการได้ยิน/เทคโนโลยี/คนหูหนวก
การติดต่อ : คุณมุกดาพันธุ์ ดีหนอ (คุณแม่) โสตศึกษาอนุสารสุนทร เชียงใหม่