ตรวจสอบสมรรถภาพ เด็กพิการซ้ำซ้อน ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คนตาบอดพิการซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) ครั้งที่ 2

ตรวจสอบสมรรถภาพ เด็กพิการซ้ำซ้อน ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คนตาบอดพิการซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557    

ตรวจสอบสมรรถภาพ เด็กพิการซ้ำซ้อน

ตรวจสอบสมรรถภาพ เด็กพิการซ้ำซ้อน ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ คนตาบอดพิการซ้อนนครนายก (บ้านรื่นสุข) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชิราภรณ์  วรรณดี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชสุดา ร่วมงาน “มุทิตาจิต วันเกษียณอายุงาน แพทย์หญิงวัชรา  ริ้วไพบูลย์” คณบดีวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมมอบของที่ระลึก ณ วิทยาลัยราชสุดา ในวันที่ 24 กันยายน 2564 มูลนิธิราชสุดา ได้ส่งตัวแทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2564 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563  ตัวแทนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางมาเข้าพบ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา  โดยได้มอบเช็คเงินสด จำนวน 100,000 บาท … Read more

การดำเนินงาน

งานที่มูลนิธิได้ดำเนินการ ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบัน

1. จัดสรรเงินอุดหนุนวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นค่าจ้างครู อาจารย์และเจ้าหน้าที่ จัดสร้างศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนและฝึกอาชีพสำหรับคนตาบอด และหูหนวก ตลอดจนสนับสนุนกิจการนานัปการ

2. ให้ทุนการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร ระดับปริญญาตรี โท และเอกทั้งในประเทศ และต่างประเทศ มีผู้ได้รับทุนการศึกษาทั้งคนพิการและคนทั่วไปเป็นประจำทุกปี

3. จัดตั้งกองทุน เพื่อทำกิจกรรมส่งเสริมการพึ่งตนเองของคนตาบอดโดยจัดการแข่งขันการอ่านเขียนอักษรเบรลล์ การแข่งขันเดินทางอย่างปลอดภัยด้วยไม้เท้าขาว และการออกค่ายฝึกสำหรับคนพิการในภาคฤดูร้อน ฯลฯ

4. สนับสนุนการวิจัย ในหลายเรื่อง อาทิ โครงการวิจัย อุปกรณ์อ่านภาษาไทยบนจอภาพสำหรับคนตาบอดร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย งานวิจัยอักษรเบรลล์ระดับ 2 รวมทั้งวิจัยเกี่ยวกับภาษามือไทยของคนหูหนวก

Read more