ตรวจสอบสมรรถภาพ เด็กพิการซ้ำซ้อน

ตรวจสอบสมรรถภาพ เด็กพิการซ้ำซ้อน
ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
คนตาบอดพิการซ้อนนครนายก
(บ้านรื่นสุข) ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2557