บริจาคเงินเพื่อจัดตั้งกองทุน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2565 นาวาอากาศเอก หญิง ปราณี  นิลณรงค์ พร้อมครอบครัวเดินทางเข้าพบศาสตราจารย์เกียรติคุณพูนพิศ  อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ที่อาคารมูลนิธิราชสุดา เพื่อมอบเช็คเงินสดจำนวน 1,000,000.- บาท โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะจัดตั้งกองทุนสนับสนุนงานฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการทางการเห็นของวิทยาลัยราชสุดา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรืออากาศโท ทันตแพทย์ชัชชัย  คุณาวิศรุต รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยราชสุดาเป็นผู้รับมอบ