กิจกรรม “View Share – Wheel Chair”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (กลุ่มนโยบายสิทธิผู้พิการ) ได้จัดกิจกรรม “View Share – Wheel Chair” ณ อาคารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งเป็นกิจกรรม Workshop ให้ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการทุกประเภทและผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นวีลแชร์ โดยได้เชิญ ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิราชสุดา มาเป็นผู้บรรยายเรื่องผู้พิการและความรู้เกี่ยวกับรถเข็นวีลแชร์ และในกิจกรรมครั้งนี้ทางมูลนิธิราชสุดายังได้ให้การสนับสนุนอาหารกลางวันและน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนอีกด้วย

กิจกรรม “View Share – Wheel Chair”