กิจกรรมวันสงกรานต์ ปี2566

มูลนิธิราชสุดาจัดกิจกรรมภายในเนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ โดยในกิจกรรม มีการสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมูลนิธิฯ ตามด้วยการรดน้ำดำหัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ  อมาตยกุล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ซึ่งถือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของมูลนิธิฯ ช่วงหลังจากการรดน้ำดำหัวเสร็จ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ ได้ให้พรและคำสอนเกี่ยวกับการทำงานการใช้ชีวิตแก่เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ หลังจากนั้น ได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน